Mer enn 200 intervjuer

De muntlige historiene er den største og viktigste delen av materialet vi har samlet inn. I hovedprosjektet har vi til sammen intervjuet 210 personer. I tillegg har vi i regi av to andre polske prosjekt intervjuet 33 polakker som bor i Norge og 23 informanter som er bosatt i Polen. De har alle tilknytning til Norge, enten ved at de selv har bodd her og flyttet tilbake eller ved at de har ektefelle eller annen familie i Norge. Polakkene er absolutt en del av hovedprosjektet. Men blant annet på grunn av språkproblemer, har vi fått annen finansiering på de to egne prosjektene ”Polsk innvandring til Norge de siste 200 år” i samarbeid med statsarkivet i Krakow og ”Politiske flyktninger fra Polen i perioden 1981 til 1989” i samarbeid med Foundation Kos og statsarkivet i Milanowek.

Vi har intervjuet innvandrere fra alle kommuner i Oppland. Det chilenske ekteparet Monica Contreras og Vivar Valentin Vega har slått seg ned i Øystre Slidre. (Foto: Karen Bleken/OAM).Vi har intervjuet mennesker fra nærmere 50 land, bosatt over hele Oppland fylke. Flest intervjuer er gjennomført i kommunene hvor det bor flest innvandrere, men alle fylkets 26 kommuner er representert.
Av de fire gruppene er det flest flyktninger i utvalget (70–75). For de tre andre gruppene er fordelingen omtrent lik, men som nevnt er det ofte flere grunner for innvandring og vanskelig å sette et klart skille mellom kategoriene.
I utvalget har vi flest informanter fra Nederland, Polen, Bosnia-Hercegovina, Somalia, Afghanistan, Kongo, Iran, Irak, Chile, Vietnam.
Omtrent like mange kvinner og menn er intervjuet, med en ørliten overvekt av kvinner.
De aller fleste intervjuene er gjort som lydopptak. Lengden varierer fra en halv time til halvannen time, men de fleste er på 50− 60 minutter. Kvaliteten varierer naturlig nok. Alle er ikke like verbale eller sterke i norsk, det kan være forstyrrelser under intervjuet, ikke alle tar seg like god tid etc. Med unntak av de polske informantene er størsteparten intervjuet på norsk, supplert med engelsk og fransk.
Vi har i tillegg fotografert informantene. Noen få har ikke ønsket å bli avbildet. Ved noen av intervjuene har vi gjort videoopptak.
Mange av informantene har også levert verdifullt arkivmateriale, særlig fotografier.

Målene nådd

Det er viktig å påpeke at materialet fullt ut ikke gir et representativt utvalg av innvandrerbefolkningen i Oppland. Utvalget av intervjuer innenfor de ulike hovedgruppene er tilfeldig sammensatt.
Blant annet har vi i liten grad valgt å legge vekt på dokumentasjon av innvandring fra Danmark og Sverige, selv om dette er store grupper både i Oppland og på landsbasis.
Bortsett fra det har vi hatt som mål at gruppene det er mange av i Oppland, skal være godt representert. Likeledes har vi ønsket å fange opp særtrekk i Oppland (for eksempel at mange chilenere i sin tid slo seg ned i Valdres, og at mange kommuner har hatt et eget prosjekt for å rekruttere nederlendere). Et tredje mål har vært geografisk spredning i fylket, med representanter fra alle kommuner.  Disse målene har vi nådd.
I utvelgelsen har vi også tatt hensyn til hvordan innvandrerbefolkningen i de ulike kommunene er sammensatt, og prøvd å gjenspeile særpreg her. Dessuten har vi tatt hensyn til aldersspredning, og at begge kjønn skal være noenlunde likt representert.