Flyktninger

Ved årsskiftet 2010 var det 4 020 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Oppland. 3 077 av disse er primærflyktninger. 943 er familietilknyttet til disse.

Brigitte kom fra Kongo til Gausdal. Hun studerer her utstillingen på Maihaugen: Hit! Her! Nå! – Hele verden i Oppland. (Foto: Karen Bleken/OAM).Blant primærflyktningene i Oppland er 1 812 personer med asyl eller opphold på humanitært grunnlag. 665 personer er overføringsflyktninger. Dette er flyktninger som får komme til Norge etter organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger. Stortinget fastsetter årlig en kvote for hvor mange flyktninger som kan tas imot i Norge. I Oppland bor det også 460 personer under SSB-betegnelsen ”annen”. Dette er krigsflyktninger med familier hovedsakelig fra Bosnia-Hercegovina som har fått opphold etter vedtaket ”kollektiv beskyttelse”.

I vårt materiale finnes intervju med representanter for alle disse gruppene flyktninger.

Ved inngangen til 2010 bodde det 151 100 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjorde 3,1 prosent av landets befolkning. Personer med flyktningbakgrunn fra Irak og Somalia var de to største gruppene på landsbasis. (Kilde SSB).

I Oppland er bosnierne den største gruppen med flyktningbakgrunn (677  pr. 1. januar 2010). Dernest kommer flyktninger fra Irak (666), Somalia (648) og Iran (408).