Arbeidsinnvandring

Bare i løpet av de tre årene prosjektet har vart, har det vært store forandringer i sammensetningen av innvandrerbefolkningen i Oppland. Spesielt skyldes dette stor arbeidsinnvandring, først og fremst fra Polen. Polakkene utgjør nå den største innvandrergruppen både her i fylket og på landsbasis.

Mange kommer for å arbeide i jordbruket. En av dem er polske Basia Zieba. (Foto Privat/arkiv).Ved årsskiftet 2007 toppet danskene (725) lista over nasjonene som hadde flest innvandrere i Oppland. Polakkene lå som nummer sju (363). Går vi 15 år tilbake, til 1995, var det 766 dansker og 120 polakker bosatt i Oppland.

Mens antall dansker har holdt seg stabilt, førte EU-utvidelsen i 2004 til at polakkene strømmet både til Oppland og til resten av Norge. Ved årsskiftet 2010 var 1040 polakker registrert bosatt i Oppland. Det har altså vært nesten en tredobling i løpet av tre år. I realiteten er det til enhver tid mange flere, i og med det store antallet polske sesongarbeidere.
Litauerne har også gjort et stort sprang oppover 20 på topp-lista. Det var registrert over fire ganger så mange litauere (375) i Oppland i 2010 som tre år tidligere.
Mange svensker kommer til Norge for å søke jobb, og det har også vært en markant økning her (508 ved årtusenskiftet, 660 1. januar 2010).
I vårt materiale har vi flest intervju med arbeidsinnvandrere fra Polen. Men vi har også intervjuet personer fra mange andre land som har kommet til Oppland for å søke arbeid.