Økning i alle kommuner

I 2010 var Oppland blant de få fylker som ikke hadde fødselsoverskudd. Når folketallet likevel ikke går ned, skyldes det innvandringen. Spesielt mange av de mindre kommunene ville hatt atskillig større negative tall for folketallsutviklingen om det ikke var for innvandrerne som har slått seg ned i distriktene.

På landsplan var folketilveksten høyere i tredje kvartal 2010 enn noen gang tidligere, og det er innvandring som er årsaken.

Statistikken viser økning i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i samtlige kommuner i Oppland i løpet av de tre årene vårt prosjekt har vart.
Andelen er høyest i Gjøvik og Lillehammer, hvor innvandrerne utgjør 9,4 og 8,6 prosent av folketallet (1.1.2010). Siden årsskiftet 2007 har over 600 flere innvandrere slått seg ned i Gjøvik og over 500 i Lillehammer: Prosenten har økt fra 6,9 og 7,4.

Vang kommune er i en særstilling blant småkommunene. Her står innvandrerne for 9,1 prosent av folketallet. Men både Øyer, Ringebu og Nord-Aurdal har en tilsvarende prosent på over 7, og i flesteparten av kommunene er 5−6 prosent av innbyggerne innvandrere. Ingen steder er prosenten lavere enn tre.

 

SSB: Innvandrerbefolkningen, etter vestlig og ikke vestlig landbakgrunn og kommuner
  Antall
2010
Prosent 2010 Antall
2007
Prosent 2007
Lillehammer 2257 8,6 1751 6,9
Gjøvik 2711 9,4 2064 7,4
Dovre 144 5,2 77 2,7
Lesja 99 4,6 59 2,7
Skjåk 70 3,1 61 2,6
Lom 76 3,2 56 2,3
Vågå 126 3,4 83 2,2
Nord-Fron 235 4,1 167 2,9
Sel 180 3,0 152 2,5
Sør-Fron 148 4,7 110 3,4
Ringebu 326 7,2 206 4,5
Øyer 387 7,7 260 5,3
Gausdal 250 4,1 191 3,1
Østre Toten 744 5,1 561 3,9
Vestre Toten 605 4,7 424 3,4
Jevnaker 378 6,0 307 4,9
Lunner 477 5,5 377 4,4
Gran 756 5,7 524 4,0
Søndre Land 317 5,5 260 4,4
Nordre Land 237 3,6 144 2,1
Sør-Aurdal 153 4,8 88 2,8
Etnedal 58 4,2 35 2,5
Nord-Aurdal 453 7,1 326 5,1
Vestre Slidre 145 6,5 118 5,3
Øystre Slidre 202 6,3 136 4,3
Vang 144 9,1 99 6,2

 

I tillegg til offentlig statistikk har vi bestilt spesialstatistikk på kommunenivå. Den viser detaljerte tall for hvilke land innvandrerne kommer fra. Dette materialet har vært et godt utgangspunkt for arbeidet lokalt, blant annet for utvelgelse av informanter.

Antall innvandrere (i parentes) i hver kommune i Oppland pr. 01.01.2010. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)