Fire grupper

I Oppland bor det folk fra mer enn 140 land eller selvstyrte regioner; innvandrergruppen er med andre ord svært mangfoldig.  I prosjektet har vi arbeidet med fire typer innvandring, vel vitende om at det er mennesker det dreier seg om, og som ikke kan plasseres i bås. Her vil det være overlapping mellom de forskjellige gruppene. For eksempel kan innvandrere fra et europeisk land ha ulike motiver som arbeid, giftemål, ønsket om en annen livsstil etc. for å flytte til Norge.

Men i hovedsak har vi brukt følgende kategorier, ut fra hva som var hovedgrunnen for innvandring:

  • Flyktninger. Vi har konsentrert oss om de som er bosatt, og altså utelatt asylsøkerne. Vi har hatt som mål at flyktninggruppene det er mange av i Oppland, skal være godt representert blant dem vi har intervjuet. Dette gjelder blant annet mennesker fra Bosnia-Hercegovina, Somalia, Iran, Irak, Afghanistan og Vietnam.
  • Arbeidsinnvandrere. Her har vi i første rekke konsentrert oss om arbeidsinnvandringen fra Polen. I løpet av årene prosjektet har vart, har antall polakker vokst kraftig. De utgjør nå den største gruppen innvandrere både på landsbasis og i vårt fylke. Det viste seg tidlig at språkproblemer gjorde det svært vanskelig å komme i kontakt med denne gruppen. Derfor ble en polsk etnolog (bosatt i Gausdal) engasjert da arbeidet med hovedprosjektet startet. Dette viste seg å være et svært vellykket grep.
  • Livsstilsinnvandrere. Dette er en betegnelse vi har brukt på innvandrere, særlig fra mellom-Europa, som har flyttet til Norge for å komme nærmere naturen, få bedre plass og en ”grønnere” livsstil. Flere kommuner både i Valdres og Gudbrandsdalen har hatt egne prosjekt for å få nederlendere til å flytte til deres kommuner. Derfor har vi sett det som naturlig å dokumentere denne gruppen spesielt.
  • Individuell innvandring (også kalt kjærlighetsinnvandring). Denne gruppen fanger opp enkeltpersoner som kommer til Oppland for giftemål, studier etc. Tallene viser blant annet at mange kvinner både fra Russland, Thailand og Filippinene har giftet seg i Oppland.