Skoler i Lillehammer:
Øyre skole - Branntakst

Blant branntakstene på Opplandsarkivet på Maihaugen finnes en branntakst for det som den gang het Øyre skolegård fra 1876:

Aar 1876 den 31te Januar blev efter Forlangende af Faabergs Formandskab en Brandtaxtforretning afholdt paa Løbe No. 55b Gaarden Øhres Skolehus over Skolegaardens Husebygninger til Indlemmelse i Rigets almindelige Brandforsikrings Indretning.Øyre skolegård - tegning fra branntakstenForretningen betjentes af Lensmanden og de faste Brandtaxations Mænd Even Homb, Kristian Rindal, Kristoffer Borud og Kristian Bolleng, hvilke samtlige have før forrettet som Brandtaxationsmænd.

Hvorda! Fremlagdes Berammelse saalydende: #

Beboeren af Stedet Skolelærer Breidal var tilstede og paaviste til Besigtigelse og Taxt:
1. Vaaningsbygning med Skolestue, opført af Tømmer, 27 ½ Alen lang, 14 ¼ Alen bred og 6 Alen høi samt teket med Tegelsten. Den indeholder 1 Kjøkken med Skorsten, 2 Værelser og 1 Skolestue samt Gang, 14 Fag store Vinduer hvoraf 5 dobbelte, og 4 smaa Vinduer samt 5 Dørre og 1 dobbelt ditto. Kjøkkenet og værelserne samt Skolestuen ere malede. I Røstet er anbragt en Ovnsrørspibe. I Bygningen er 3 Kakkelovne. Under Bygningens vestre Ende er en grundmuret Kjælder.

Bygningen ansættes til en Verdi af Spd. 1000,-  
De 3 Kakkelovne Spd. 40,-  
Grundmuren Spd. 50,- Spd: 1090,-

Skriver et Tusinde og niti Speciedaler.

2. Udhusbygning 27 Alen i Nordvest fra No. 1, er 23 Alen lang, hvoraf 7 ½ Alen Tømmerverk og Resten opført af bordklæd Bindingsverk, 11 Alen bred hvoraf  8 ½ Alen Tømmerverk, og 5 Alen høit og tækket med Flis, indeholder Fjøs, Lade med Indkjøringstrappe i Røstet og Vedskur.

Bygningen ansættes til en Verdi af Spd. 170,-  

Skriver et hundrede og syvti speciedaler:

Tilsammen Spd. 1260, -
Skriver et Tusinde to Hundrede og sexti Speciedaler.
Ildstederne vare af forsvarlig Beskaffenhed. §21 i Reglerne blev Opsidderen gjort bekjendt med. Foranførte Taxter erklærede Mændene at have afgivet efter deres beste Skjøn og i Henhold til deres forhen aflagte Ed. Bestyreren havde intet imod de anførte Taxter at erindre.

  • Skoler i Lillehammer:
    Øyre skole - Branntakst