Skoler i Lillehammer:
Onsum skole

Blant branntakstene på Opplandsarkivet på Maihaugen finnes en branntakst over Onsum skole fra 1876:

Aar 1876 den 25de Januar blev efter Forlangende af Faabergs Formandskab en Brandtaxtforretning afholdt paa Løbe No. 71c Onsum Skolegaards Husebygninger, Faaberg herred tilhørende, til Indlemmelse i Rigets almindelige Brandforsikrings Indretning. Forretningen betjentes af Lensmanden og de faste Brandtaxationsmænd Peder Tollersrud, Hans Jørstad, Johannes Nordhove og Even Homb.Onsum skolegård - tegning fra branntakst 1876

Hvorda! Berammelsen fremlagdes saalydende: #

Beboeren paa Stedet, Skolelærer Peter Olsen, var tilstæde og paaviste til Besigtigelse og Taxation:

1. Vaaningsbygning med Skolestue opført i Tømmer 25 Alen lang, 11 ½ Alen bred og 5 ½ Alen høi samt tækket med Tegelsten paa en høist Ubetydelighed var, i det der opgaves at den manglende Sten i 40 a 50 st vil blive paalagt til Vaaren. Den indeholder foruden Skolestue, 2 Værelser og Kjøkken samt en Gang og en Grundmuret Kjelder, 11 Fag Vinduer, 1 dobbelt og 6 enkelte Dørrer med en Trappe til Kjelderen, 1 Skorstenspibe og en Ovnsrørspibe i Røstet samt 3 Kakkelovne, der tilhører Kommunen.

Bygningen ansettes i Verdi til Spd. 900,-  
Grundmuren Spd. 30,-  
3 Kakkelovne Spd. 40,- Tilsammen: Spd. 970,-

skriver ni Hundrede og Syvti Speciedaler.

2. Udhusbygning 25 Alen i Nord for No. 1, dels opført af Tømmer og dels af Bindingsverk med Bordkledning, 16 Alen lang, 8 ½ Alen bred og 5 Alen høi, 3 Dørre. En del af Bygningen er indredet til Fjøs, bordtag.
Bygningen ansettes i Verdi til  Spd. 70,-
Skriver Syvti Speciedaler.

3. Foderhus, 28 Alen i Nordøst fra No. 1, opført af Tømmer, 8 Alen langt, 7 Alen bredt, 2 ½ Alen høit med Bordtag.
Bygningen taxeredes for  Spd. 10,-

Til sammen Spd. 1050,-
Skriver et Tusinde og femti Speciedaler.

Foranførte Taxter erklærede Mendene at have afgivet efter deres bedste Skjøn og i henhold til deres forhen aflagde Eed. Ildstederne vare af forsvarlig Beskaffenhed.
Bestyreren havde intet imod de anførte Taxter at erindre.
§21 i Reglerne blev Opsidderen gjort bekjendt med.
Forretningen sluttet.

  • Skoler i Lillehammer:
    Onsum skole