Kjærlighetsbrev gjennom tidene

Forslag til frierbrev i en formularbok fra 1879:

Frøken!
Da jeg i forrige Aar i min Ven Hr. Løs hus havde den lykke at lære Dem at kjende, følte jeg straks den mest levende Interesse for Dem, en Interesse, der inden meget kort Tid gik over til den dybeste Kjærlighed. Deres fortræffelige Egenskaber, Deres sande Kvindelighed gav mig Overbevisningen om, at De vilde være istand til at skabe lykke, at jeg i Dem vilde finde En, der forstod mig, at som ogsaa jeg ved min Kjærlighed vilde være istand til at gjøre lykkelig. Jeg elsker Dem, Frøken, af mit inderste Hjerte; jeg har prøvet mig selv og fundet, at det ikke er en forbigaaende Lidenskap, men en Kjærlighed, der vil vare for Livet. Tør jeg smigre meg med at have vundet Deres Gjenkjærlighed? Tør jeg haabe, at De vil skjænke mig Deres Haand og Hjerte? Lad mig ikke længe være i Uvished, men afgjør ret snart min Skjæbne.
Jeg venter med ængstelse Deres Svar og forbliver altid  Deres elskende -


På 16- og 1700-tallet ble det utgitt en rekke formularbøker med oppsett og formuleringer for brevskrivere. Ved hjelp av disse kunne forelskede brevskrivere få et innblikk i tidens regler og idealer for det perfekte kjærlighetsbrev.
Kilde: "Brev og formularbok - nyeste Brev og formularbog", Christiania 1879.

Kjærlighetsbrev, side 1 Kjærlighetsbrev, side 2. Kjærlighetsbrevets historie er en historie om millioner av personlige, unike brev mellom friere, forførere og elskende. Stilen og måten følelsene har blitt kommunisert på i brevene har endret seg opp gjennom årene. Skulle den forelskede brevskriver lykkes i å vinne den utkåredes oppmerksomhet, og ikke gjøre seg til latter, var det viktig at han eller hun forholdt seg til sin tids idealer for brevskrivning.

Dyrebare Christine!
Tusind Tak for det i dag modtagne Brev fra Dig, det aander Kjerlighed og Godhed for mig i hver Linie.  O hvor Lykkelig jeg er, som besidder et saa elsket Væsen!  Nu er jeg da endelig kommen i den Stilling at Du ikke behøver længere at bie paa mig, men alt er nu afhængig af Dig hvilken Tid og Time du vil forenes med mig, thi jeg er nu bleven Eier af det smukke Sted Lunde - altsaa naar Du behager at vi skal forenes ved et nu fastere Baand, saa er Ingenting iveien for vort ønskes Opnaaelse.
Jeg vilde gjerne komme til Dig snart, muligens det kan blive om 14 Dage.  Paa Lunde er ret meget som behøves at gjøre, Gjerdene ere forfarne, raadne,- Ageren er saa Steensadt, at der maa høstpløies en stor Deel i Høst; Størrelset i Sæteren er ogsaa raadent, saa et nyt maa opføres, hvilket vi vil begynde med i morgen.    Den 9de Octobr. bliver Auction paa Lunde over det Fruen har til overs af Løsøre og Gaardsredskaber m.v. 
Jeg har spurgt efter Formandsskabsloven og den norske Kokkepige, men har ikke faaet fat paa nogen af dem.-
Vær Du hilset paa det Kjærligste fra din elskende Gulbrand.
17de September 1837.-

E-post og SMS har blitt alvorlige konkurrenter til det tradisjonelle papirbrevet. Og de nye måtene å kommunisere på vinner stadig tilhengere. Kjærlighetsbudskapene som formidles via disse mediene er langt mer direkte og kortfattede enn i de tradisjonelle brevene. SMS-beskjedene flyr gjennom luften og er fremme på et blunk. Men kan de noensinne erstatte et tradisjonelt kjærlighetsbrev med din elskedes håndskrift.