Om prosjektet

Arbeidsmøte på Lillehammer i april 2010. Tilstede fra venstre: Monika Jurgo-Puszcz, Jolanta Louchin, Jan Kossakowski, Marit Hosar og Monika Sokół-Rudowska. (Foto: OAM)Da Foundation KOS, ved Jan Kossakowski, tok kontakt med Opplandsarkivet avd. Maihaugen i februar 2009 begynte en snøball å rulle. Foundation KOS var interessert i et samarbeid for å dokumentere polakker som kom til Norge i perioden 1981 – 1989 som følge av unntakstilstanden i Polen og forfølgelse av politisk opposisjonelle.

ABM-utvikling ga økonomisk støtte til et forprosjekt, som gjorde det mulig å utarbeide en søknad til Kulturutvekslingsfondet, EEA Grants og Norway Grants. En arkivinstitusjon i Polen måtte stå som ansvarlig søker. Statsarkivet i Koszalin ønsket å ta dette ansvaret, men de måtte senere trekke seg på grunn av andre store oppgaver. Statsarkivet i Milanowek kom deretter inn som en samarbeidspart, og i februar 2010 ble en partnerskapsavtale inngått. Prosjektets navn ble: Polish Political Exile to Norway caused by the Martial Law 1981. Prosjektsøknaden ble innvilget og den 1. april 2010 startet arbeidet opp.

Opplandsarkivet avd. Maihaugen hadde på det tidspunktet to pågående prosjekter der dokumentasjon og innsamling av muntlig historie var viktige deler av prosjektene. De to prosjektene var vesentlige for at Opplandsarkivet avd. Maihaugen ønsket å gå inn i et samarbeidsprosjekt med kollegaer i Polen. Et av prosjektene dokumenterte nyere innvandring til Oppland, en innlandsregion i Norge, der Lillehammer ligger. Det andre prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Statsarkivet i Krakow, der innvandring fra Polen til Norge de siste 200 år var hovedtema. I dette prosjektet var dokumentasjon og innsamling av muntlige minner fra det siste tiårets arbeidsmigranter en del av oppgaven.

Arkivinstitusjonene har en viktig rolle i å formidle historien, sikre arkivmateriale som har rettslig, forvaltningsmessig og forskningsmessig verdi.
Arkivinstitusjonene har et ansvar for å bevare en så helhetlig dokumentasjon av samfunnsutviklingen som mulig. Målet er å være en kunnskapsbank der både individuelle og fellesskapets minner samles inn, bevares og formidles.
For å kunne belyse flere sider ved samfunnsutviklingen, vil det derfor være en fordel å benytte ulike innsamlingsmetoder. Dagens samfunn er mer komplekst enn tidligere og krever andre metoder i dokumentasjonen av samtiden. Tidligere var private brev en viktig kilde til innsikt i en persons gjøremål, tanker og følelser. I dag er det ofte sosiale medier som brukes i kommunikasjon med omverden, facebook, twitter, blogger, e-poster og telefoner. Men opplysningene fra disse mediene blir i liten grad systematisk bevart for ettertiden.

Arbeidsmøte i Milanowek i september 2010. Tilstede fra venstre: Monika Jurgo-Puszcz, Marit Hosar, Jolanta Louchin, Monika Sokół-Rudowska og Jan Kossakowski. (Foto: OAM)Ved å drive aktivt dokumentasjonsarbeid krysser arkivinstitusjonene gjerne faggrenser og benytter seg av metodene til kulturantropologer og sosiologer. Og ulike metoder benyttes; intervjuer, film/foto, innsamling av arkiver og høsting av blogger.
Dette prosjektet er et eksempel på det. Viktige spor etter en historisk hendelse er dokumentert. Enkeltpersoners historier er tatt vare på for ettertiden og arkiver er samlet inn, som et forskningsmateriale og som viktige kilder for etterkommere av polakker som kom til Norge i denne perioden.

Polakkene er i dag den største innvandrergruppen til Norge. I løpet av de siste 200 år har noen kommet som flyktninger, andre som arbeidsinnvandrere. Polakkene som er dokumentert i dette prosjektet, tilhører de som måtte flykte på grunn av sine politiske standpunkter. 

Opplandsarkivet avd. Maihaugen vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere, Foundation KOS v/Jan Kossakowski og Statsarkivet i Milanowek v/Jolanta Louchin og Monika Jurgo-Puszcz for et godt samarbeide, utveksling av faglige synspunkter og for et resultat som vil være viktig i ulike forskningsprosjekter i årene som kommer.

En stor takk rettes også til Kulturutvekslingsfondet, EEA Grants og Norway Grants som har finansiert prosjektet og gjort dette mulig. Takken går også til Fritt Ord som har gitt støtte til seminar og workshop, til ABM-utvikling/Norsk kulturråd for finansieringa av forprosjektet, og til Maihaugen/Lillehammer Museum for hjelp og støtte. Arkivets medarbeidere Karen Bleken og Richard Fauskrud har gitt viktige bidrag til prosjektet. Til slutt rettes en takk til prosjektmedarbeider Monika Sokół-Rudowska. Uten hennes faglige kompetanse og språklige bakgrunn, ville et polsk-norsk samarbeid vært vanskeligere å gjennomføre.