Brukerundersøkelse

Hvor godt kjent er arkivet? – Resultater fra en markeds- og brukerundersøkelse.

Etter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i Sør-Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron.

Rapportens forsideEtter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i Sør-Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron.

Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en privatarkivinstitusjon som organisatorisk er en del av Stiftelsen Lillehammer Museum/Maihaugen. Det er første gang en privatarkivinstitusjon er gjenstand for den type kartlegginger; erfaringstall fra liknende institusjoner i andre regioner av landet finnes følgelig ikke. Undersøkelsen ble støttet av Norsk kulturråd. Undersøkelsen gir et svar på hvem som er arkivets brukere og hvordan de har fått kjennskap til arkivet, samt hvilke forventninger de har. Hvor viktig er det at en institusjon arbeider aktivt med arkivformidling og i hvilken grad er det nødvendig at en institusjon er lokalt forankret for å lykkes i sitt arbeid med private arkiver? Hvem er arkivets brukere? Og hva må til for at en institusjon skal oppfylle sin rolle som samfunnsaktør, hva innebærer det i forhold til arkivets brukere og nedslagsfelt? Hvor godt kjenner «folk flest» til arkivinstitusjonene i regionen?

Dette var noen av spørsmålene Opplandsarkivet avd. Maihaugen stilte før iverksettelsen av undersøkelsen.

Selve undersøkelsen var delt i to.

Del 1: En telefonbasert og representativ publikumsundersøkelse blant 1000 voksne (18 år +) i de seks kommunene i Sør-Gudbrandsdalen.

Del 2: En spørreskjemaundersøkelse blant de som i telefonintervjuet sa at de kjente til arkivet og var villige til å svare på videre spørsmål.

Telefonundersøkelsen ble gjennomført av Norstat med bakgrunn i spørsmålene som Østlandsforskning utarbeidet. Det var Østlandsforskning som stod for spørreundersøkelsen, analysen og utarbeidelse av en rapport. Rapporten kan lastes ned og leses i sin helhet: http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2014/11/082013.pdf (pdf – 2,6 MB)

Del 1 av undersøkelsen tok opp tre sentrale temaer; kjennskap til OAM, involvering i OAM og interesse for OAM.

Del 2 kartla brukernes bakgrunn, yrke, alder, utdanning og medlemskap i lag/organisasjoner. Den kartla også i hvilken grad vedkommende hadde vært i kontakt med arkivet og ønske om prioritering av arbeidsoppgaver.

Resultater:

I telefonundersøkelsen ble publikum spurt om de kjente til en arkivinstitusjon i regionen. 27 % svarte at de kjente til OAM. Ytterlige 37 % kjente til OAM da de fikk opplyst navnet på tre arkivinstitusjoner i regionen, dvs at 64 % kjenner til Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

OAM scoret vesentlig høyere enn Statsarkivet i Hamar (7%) og Fylkesarkivet i Oppland (8%) ved «uhjulpet kjennskap» til en arkivinstitusjon. Undersøkelsen avdekket riktignok geografiske forskjeller i kjennskap til OAM.

På spørsmål om hvordan de fikk kjennskap til OAM, svarte 51 % at de via besøk på utstillinger og på Maihaugen fikk kjennskap til arkivets virke. 39 % oppga media som informasjonskilde.

239 (25 %) personer av i alt 694 respondenter som kjente til arkivet, ble med til del to av undersøkelsen. Av disse svarte 158 (66%) på spørsmålene om bruk og vurderinger. Interessen for å svare var størst blant de som hadde vært mest involvert i arkivet, dvs det var personer som hadde avlevert arkiver eller benyttet arkivkilder.

Arkivets kjernepublikum kjennetegnes ved følgende:

  • 70 % har høyere utdanning
  • 74 % finnes innen akademiske yrker
  • 12 % er tilknyttet primærnæringer
  • 77 % er medlemmer av lag/organisasjoner
  • De fleste er fra 40 år og oppover.

Oppsummering:

Undersøkelsen viser at Opplandsarkivet avd. Maihaugen er rimelig godt forankret i regionen og at arkivets rolle med aktiv arkivformidling har økt bevisstheten om arkivets eksistens og virkefelt.

Undersøkelsen har gitt arkivet nyttig informasjon om befolkningens kjennskap til arkivet og vil gi føringer for det videre strategiarbeidet i utviklingen av OAM. Synlighet og en aktiv samfunnsrolle er viktig i så henseende.

Arbeidet med private arkiver krever at arkivinstitusjonene er synlige i sitt marked for at arkiver blir sikret og avlevert, for i neste omgang å gjøre materiale tilgjengelig gjennom ulike formidlingstiltak. Privatarkivene er ikke underlagt lover og forskrifter i samme grad som de offentlige arkivene. Institusjonene som arbeider med bevaring av private arkiver er avhengig av å være synlig for brukerne innen sine ansvarsområder. Arkivformidling står derfor sentralt i arbeidet med private arkiver.