Amund Bø – A-00760

Fra Amund Bøs væropptegnelser. Amund Bø i Gausdal skrev dagbok i årene fra 1786 til 1807. Her har han store mengder væropptegnelser, blant annet fra storofsen 1789. Vi har lagt ut opptegnelsene hans for noen år, og begynner med året 1788:

 

Væropptegnelser 1788

Januarii:

De 13 første Dagen var skyet Vejr,og Tøevejr iblandt, og Den 3die, 4de og 5te faldt en Mengde med blød sne. Den 16d Stormblæst af N.W. med noget Regnslæt iblandt. Fra den 18de til den 31te var Kulden imellem 5 til 14 1/4 Grader.Den 18de og 26de faldt en god Deel Sne, Den 30te Smeltet soelen sneen paa Væggene. 11 Dag i Den Sidste Deel af maaneden var Klart vejr.

Februari:

De 13 første Dage i denne Maaned imellem 8 og 15 gr., men fra Den 14de til den 22de steg den fra 20 til 22 gr.
Den sidste Deel af Maaneden gav en god deel Sne. 12 Dager var klart Vejr resten var skyet Vejr. Den 6te 15de og 16de var stor blæst af N.V.og stor ?
Den 5te og den 10de og 15de var meget vand ? ?

Martii:

Den 1te og 2den var Kulden 15 gr.,Det øvrige af Maaneden steg den inimellem 2 til 11 gr. 19ten Dage af denne Maaned var klarvejr resten Skyet. 5 Dager gav lidt Sne.
Den 11te lode Krager og Skjære sig see. NB. Den 3 om Morgenen ved Kl. 7 fornam man her i Gausdal og overalt her i Dahlen et stort stød af Jordskjelv, som varede omtrent et Halvt Minut, Huusøret med Dører, Vinduer, Skab og glasser Rystede, og gav et Knald af sig, ligesom en stor storm. Mure kunde have nedfaldet, og i Luften høredes en susen som synedes at gaa i Nord Væster.

April:

denne Maaned var for det meste tørvejr og klar Luft, kun nogle faa Dage var skyet. Den 22de og 23de gav en god Deel Kram Sne. Jævnlig blæst fra Nord Vest og Nord og til dels af væsten som borttog Sneen paa Daalsiden saa at endel begynte at pløye de sidste Dage af denne Maaned. Kulden var 11 Dager fra 1 til 5 gr.under frysepunktet ved Klokken 6 om morgenen. Den øvrige tid var den frysepunkten. Linærler og Kajer lode sig see Den 7de i Samme maaned. Man hørte ey andet en at alle vare vel forsynede med foder til sine Kreature, naar mand undtager endeel Huusmænd.

Maii:

De første 6 Dage af denne Maaned var Klarveyr. Man begyndte her at pløye den 2den, den 8de kom en heel Deel Sne som dog gik af til Middag nedrefrem, men paa de øverste Gaarde blev den liggende nogle Dage. Saaledes der veklede med Regn, Slud og Sne fra den 7de til den 11te, dog mæste dees Sne paa de Gaarde som ligger øvre frem, saa man overalt maatte holde op med pløyeren. Fra den 12te til den 23 var bestandig klarveyr. Den 24de gav en god deel Regn. Fra den 14de til den 27de gaves rimelig varme fra 15 til 18 grader, men de første og de sidste Dage af Maaneden var luften kold, og den 30te frøs Tyk Is paa Vandposten om natten. Den 16de saa man Svalerne at være kommen, den 17de hørte man Gøgen og den 19de vild-duerne. Den 22de pløyede man af her, og den 26de slap man Malkekørne paa græs, og da var her fuld æde for dem paa Engene.

Junii:

Den første Deel af denne Maaned var tør og varm, ja den hele Maaned var ? saa at Thermometre falde under 10 gr. Men magnge Dager over 20 til 23 gr., fra den 18de fik man noget Regn, og fra den 23de til Manedens Ende meget Regn. Den 18de 19de og 20de hørte man Torden. Væstenvinden var den sædvanligste den hele Maaned.

Julii:

Varmere Vær i denne Maaned bestandig var den aldrig under 16 og aldrig over 21 gr. Denne Maaned gav meget Regn, men de 4 sidste Dager var godt Tørveir. 12 Dager var Klarvejr de øvrige vare skyet, og 16 Dage gav Regn. Vinden fald gemenlig af søndre og nordre Kant. Torden hørtes kun den 20de og den Dag var stor Elva voxende.

Augustii.

Varmen holdt sig i denne Maaned gemenlig imellem 12 til 17 gr. og den 8de steg den til 20 gr, 20 Dager skyet og deraf 16 Dage Regn, og den 17de hørtes Torden, Vinden herskede Maaneden igjennom.

September.

Den 1te gav meget Regn, men siden oppholdsvejr til den 19de,i de øfrige Dage af denne Maaned gav Meget og bestandigt Regn, 3 Dage mit i Maaneden faldt noget Rim paa Marken. Den 25de stort Torden og Lynild Den 16de og 17de var varmen kun 2 gr. om Morgenen ved Kl. 6. Dog var vejret for det meste mildt i denne Maaned og god Havn for Kreaturene, vinden faldt mest fra den Østlige Kant i denne Maaned.

October.

20 dages Klarvejr i denne Maaned.Natten til den 17de faldt en liden Sne, som dog gik bort igjen paa Soelsiden, saa her blev en god udgang for Kreaturene,Vinden holdt sig hver dag østlig. Den 4de om morgenen var Kulden 1 gr. under f:p ellers merket man den fra den 14de til udgang af Maaneden at tiltage fra 1. til 5 gr. om morgenen, ellers var der et ønskeligt Høstvejr for Havnen til Kreaturene som kunde gaa ude paa Marken til sidste Dag af Maaneden.

November.

De 11 første Dage af Maaneden var mildt Vejr, saa at varmen i Luften var fra 1 til 3 gr. om Morgenen ved Solens opgang, siden steg Kulden fra 2 til 11 gr, om Morgenen. Den 16de kom lidt Sne, og fra den Dag af maatte Kreaturene settes paa Baasene, den sidste Deel af Maaneden var klart vejr og blæst af Nord og Nordvest- og om nættene var Nordlys de 4 sidste Dage af Maaneden.
Siste i denne Maaned kom vore Krigsfolk hjem fra Sværig. I Maii og Juni Maaneder var et stort Compement afholdt ved Fredrikstad, som bestod af 2 Dragon Regt. De 2 gevorbne Regt. begge Aggershusiske, begge Smaalændske etc. I Junii Maaned kom Kronprinsen og begge Prinserne af Hessen til Compementet, besaa alle Stæderne og de Battaloner som nuu vare ved Compementet. Rejste til Trondhiem igjennem Gulbrandsdalen, besaa et Compement af de tronhiemske, rejste derfra igjennem Østerdahlen og saa skiløberne, rejste over Kongsvinger til Xtiania og væstover saa til Xtiansand og besaa de væsterlandske Regimenter, og rejste medio Augustii til Røros fra Fredrichsværn til Kiøbenhavn. I Septr. kom alle 3 Prinserne igjen gandske uventende til Xtiania,og strax rykket den Noeske Arme ind i Sverig som Russiske Hjelpe-trouppe,og i en Hast indtog Strømstad, Udevalla, Baahuus og Kongell, Vennesborg og Smaal(?),men formædelst Engelsk og Fransisk mellemhandling, blev stilstand gjorrt til Mai 1789, hvorpaa tropperne kom hjem sidst i Novbr. og Kronprinsen og begge Prinser af Hessen forlod Norge først i December. De gik til Skibs fra Fredrichsvern om morgenen den 7de Dec., om Aftenen samme Dag kastet Anker ved Helsingør og kom samme Aften over Land til Kiøbenhavn.Adskillige af Troupperne kom siuge hjem og endeel af Dem Døde.

December.

Maaned var for det mæste Klar og Kold. 6 Dage var skyet vejr, den øvrige Tid af Maaneden var bestandig Klarvejr, og Kulden slog til nogle og 20 gr. i sær den 14de og de 13 sidste Dage af Maaneden. Vinden var bestandig fra den Nordre Kandt, dog var ingen stor blæster. Den 18de og 20de faldt det lidet Sne Rim, som dog ej gjorde noget til føhrets forbedring, vandet Kjøvet bort saa her var mangel baade paa qværn- og nødsvand. Ingen Qværner i Gusdahl gik, men man maate til Sørgendahl i Faaberg for at Mahle. Den 9de og 24de var Kulden kun 3 gr. den øvrige tid var Kulden stadig. 

1789 –>>