Selskapet for Lillehammer Bys Vel – A-00134

De Sandvigske Samlinger på Maihaugen feiret 100 år 2. juli 2004. En sentral aktør i etableringen og plasseringen av De Sandvigske Samlinger på Maihaugen er foreningen Lillehammer Bys Vel.

Arkivet etter foreningen oppbevares på Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Foreningen ble konstituert 23. april 1885 og som formann ble valgt militærlege dr. Grønstad.

Dagen etter den offisielle overrekkelsen ble det arrangert opptog opp til Maihaugen med etterfølgende folkefest.I § 1 i selskapets lover står det "Selskabets Formaal er efter Evne at virke for Alt, der kan tjene til Gavn og Forskjønnelse for Byen." Fra begynnelsen var det anleggelsen av grøntområder og byens parker som opptok foreningen. Dr. Grønstad plantet med egne hender de fleste trærne i Søndre park og mange av disse kan vi fremdeles glede oss over i dag. Midler til å drive virksomheten kom inn gjennom kontingent og årlige bidrag fra Brennevinssamlaget, Lillehammer Sparebank og Lillehammer kommune.

Den største oppgaven for foreningen ble imidlertid innkjøpet av Sandvigs samlinger. Anders Sandvig hadde over flere år samlet gamle hus fra Gudbrandsdalen i sin egen hage. Der ble det etter hvert svært trangt og brannfaren stor. Dr. Grønstad snakket med Sandvig flere ganger om at han burde selge Samlingen til byen, men Sandvig syntes ikke det var lett å gi et entydig ja. Først etter en brann i nabolaget så han at den beste løsningen ville være å overdra Samlingen.

Å få flyttet bygningene fra Sandvigs hage til Maihaugen var et omfattende arbeid. Bildet er fra arbeidet ved Nordre tjern 1903 - 1904De folkevalgte i Lillehammer kommune sa imidlertid nei, ut fra økonomiske grunner. Andre interesserte meldte seg fra Hamar, Gjøvik og andre steder i landet. Da tok Dr. Grønstad tak i problemet. I referatet fra møte i bestyrelsen torsdag 26. april 1900 kan vi lese at styret vil søke Lillehammer brændevinssamling om et ekstraordinært bidrag på 10.000 kroner som skal anvendes til innkjøp av tannlege Sandvigs samlinger.

17. juni 1901 ble det avholdt generalforsamling i sparebankbygningen og styrets innstilling om foreningens kjøp av Sandvigs samling ble vedtatt med 25 mot 12 stemmer. Kjøpekontrakten ble underskrevet 1. juli samme år av styrets medlemmer og Chr. Uchermann etter fullmakt for Sandvig.

Hvor samlingen skulle ligge hadde Dr. Grønstad og Sandvig snakket om allerede før overdragelsen. Sandvig hadde sett seg ut Maihaugen. Noen mente det lå litt langt fra byen, men stedet hadde utvidelsesmuligheter. I møtereferatet fra 3. juli 1903 står det at Lillehammer formannskap hadde vedtatt at selskapets søknad om fri tomt på Maihaugen skulle innvilges.

Referat fra møte i bestyrelsen 20. juni 1904Å få flyttet bygningene fra Sandvigs hage til Maihaugen var et omfattende arbeid. Bildet er fra arbeidet ved Nordre tjern 1903 - 1904.

Fra da og frem til juli 1904 ble bygningene flyttet fra Sandvigs hage og opp til Maihaugen, tjern ble gravd ut, veier anlagt og innboet i husene kom på plass. Foreningen besluttet å få lagt inn telefon i samlingen, en automat. Til åpningen skulle en ny flaggstang anskaffes med nytt flagg og det skulle bygges toaletter, et privet med 5 sitteplasser og to pissoarer.

Lørdag 2. juli 1904 ble samlingen offisielt overlevert "Selskabet for Lillehammer Bys Vel". Senere på kvelden var det festmiddag for spesielt innbudte. Dagen etter var det opptog og folkefest. Foreningen hadde bestemt at alle deltagerne i opptoget skulle få gratis inngang mot at de meldte seg til tannlege Sandvig innen 30. juni.

I Forhandlings Protokoll for Bestyrelsen 1885 - 1911 kan vi følge foreningens videre arbeid for byen og samlingen. Arkivet inneholder i tillegg en kopibok for utgående korrespondanse fra 1903 til 1915, kassabok 1901 - 1913 og mapper med diverse korrespondanse, regninger, tegninger etc.