Avholdslosjer i Gudbrandsdalen

I 2002/2003 var registrering og ordning av arkivmateriell fra avholdslosjer et prioritert arbeidsområde for Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Arkivet hadde arbeidet aktivt over flere år med innsamling av arkiver fra nedlagte losjer. I tillegg var det kommet inn flere arkiver da Losje Fremgangs lokaler ble solgt. Distriktslosje Gudbrandsdølen hadde sine kontorer i bygningen og det var blitt oppbevart mye eldre arkivmateriell der. En del arkiver var levert av eldre losjemedlemmer. De har på eget initiativ sporet opp og samlet inn materiell fra sine losjer.

Eksempel på side fra losjeavisDe mange arkivene forteller om stor aktivitet innen avholdsarbeidet i Gudbrandsdalen. Det er 30-40 losjearkiver som er ordnet. I forbindelse med arbeidet er det kommet frem navn på flere losjer som det ikke finnes arkiver fra. Hvor er disse? Kjenner du til arkivene vil vi gjerne at du tar kontakt.

De fleste losjene har vært tilknyttet I.O.G.T. Den eldste av disse er losje "Kolbein Sterke" fra Øyer som ble stiftet 29. januar 1893. Losjen eksisterer fremdeles til tross for få medlemmer. Ikke alle losjene har hatt like lang levetid. I Distriktsloge "Gudbrandsdølen"s 5-aarsberetning 1906 - 1911 nevnes losje "Alderheim" som både ble startet og nedlagt i 5-årsperioden. Hvor losjen hadde tilhold nevnes dessverre ikke.

Arkivmaterialet er fra distriktslosjen, kretslosjer, voksenlosjer, ungdoms- og barnelosjer. Alle kommunene som Opplandsarkivet avd. Maihaugen omfatter finnes representert. Innholdet og størrelsen på arkivene varierer imidlertid stort. Enkelte arkiver består bare av en protokoll eller et charter, som f.eks. barnelosjen "Mors Glede" fra Gausdal og "Frydenlund" fra Lillehammer. Andre arkiver måler flere hyllemeter. Eksempel på disse er Distriktslosje Gudbrandsdølen og Losje Fremgang, Lillehammer.

I mange arkiver finner en håndskrevne aviser. Barnelosjen "Nytt Mot" kalte sin Symra eller Blåsymra, mens losje "Follebu"s avis hadde navnet Vårvon. Her kunne medlemmene skrive om det som lå de på hjertet. Innholdet spenner fra innlegg og debatter om avholdsarbeidet til sanger og vitser. Mange er illustrert med tegninger.
Møtebøker og annet innhold i arkivene forteller om stor aktivitet på mange områder. Losjene hadde studieringer, sparekasser, bibliotek med utlån, teater og revyforestillinger, for bare å nevne noe.

DNTU-Vardes hytte KikutFlere losjer hadde egne lokaler. Losje "Kolbein Sterke" fikk sitt i 1902. De døpte huset Fossberg og det hadde vaktmesterbolig i 1. etasje og festsal, kjøkken og oppbevaringsrom i 2. etasje. Foruten at losjen selv brukte huset ble lokalene leid ut til andre lag og foreninger. Et annet eksempel er Lillehammer Avholdslag, som foruten møterom drev kafé og restaurant i sine lokaler.

Losjer som topografisk ikke har tilhørighet til Opplandsarkivet avd. Maihaugen er overført til rette arkivinstitusjon.

Det er utarbeidet arkivlister i papir. Arkivkatalogene er tilgjengelig på internett via den nasjonale samkatalogen: http://www.arkivportalen.no/side/forside.